Projekti tutvustus
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt nr 2014-2020.1.02.17-0480

  • Projekt on seotud kaasava hariduse teemapõhiste põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muudatustega ning muutuva õpikäsitusega (MÕK) organisatsioonikultuuri arendamise raames. Projekti eesmärgiks on iga üksiku lapse parem toetamine oma kodukoha lasteaias kui koolis ehk teisisõnu kõikidel õpilastel on õigus elada kodus, õppida elukohajärgses lasteaias ja koolis koos eakaaslastega ning saada kvaliteetset haridust. Seda eriti aga juhul kui see laps vajab tuge. Sellised lapsed on parimal viisil toetatud vaid juhul, kui nende õpetajad aga ka lapsevanemad on vastavalt toetatud ja juhendatud.
  • Oleme kaasanud oma projekti ka naaberpiirkondade, Aste ning Lümanda lasteaiad ja põhikoolid, kus sarnaste piirkonna kooli ja lasteaiaga seotud kogukonna osalusel toimuva koostööpäeva raames püütakse leida valdkonna ekspertide toel ning just oma piirkonnast lähtuvaid lahendusi. 
  • Projekti käigus anname võimaluse õpilastel, lapsevanematel ja kõigil koolitöötajatel rääkida enda muredest ja rõõmudest. Toimuvad tunnivaatlused, mille järel oleks võimalik "näha" ennast kõrvalt erapooletu välisvaatleja pilgu läbi suulise tagasisidestamise ning kirjaliku raporti kaudu.
  • Projekti algus ulatub tagasi 2017.a sügisesse. Meie endise Lääne-Saare valla (Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna) initsiatiivil hakati kaardistama erivajadustega laste toetamise hetkeseisu ja alustati sellega seotud tulevikuvajaduste väljaselgitamist. Projekti selle etapi tulemused on esitatud kokkuvõttena raportis.
  • Projekti lõpus on plaan kutsuda Kärlale kokku kolme piirkonna koolide ja lasteaedade inimesed ning kaasa mõtlevad lapsevanemate esindajad ja korraldada üks ühine koostööpäev kogukondade ülese kogemuse jagamiseks ning paremate praktikate ja ideede levitamiseks.